CHS 2023 Cheer JVCHS 2023 Cheer VarCHS 2023 Cross Country BoysCHS 2023 Cross Country GirlsCHS 2023 Football FreshmanCHS 2023 Football Varsity n JVCHS 2023 Golf GirlsCHS 2023 Soccer Boys JVCHS 2023 Soccer Boys VarsityCHS 2023 Soccer Girls JVCHS 2023 Soccer Girls Var_JVCHS 2023 Tennis BoysCHS 2023 Volleyball FreshmanCHS 2023 Volleyball JVCHS 2023 Volleyball Varsity